Yeşilay İYİ

SAĞLIKLI VE MUTLU İŞYERİ

İYİ'nin Hikayesi

İYİ Nasıl Başladı?

İş Yaşamını İyileştirme (İYİ) programı ilk olarak 2015 yılında 'İşimiz Gücümüz, İşyerimiz Geleceğimiz' projesi adıyla Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Kalite Derneği ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde, iş yerlerini ve çalışanlarını zararlı alışkanlıklardan koruma görevinin önemli bir parçası olarak hayata geçirilmiştir.

Projenin Hedefi:

 • Çalışanda ve iş yaşamında verimlilik artışına destek sağlamak.
 • Bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam konularında kuruluşlarda farkındalık oluşturmak.
 • Kuruluşlar arası karşılıklı öğrenme ortamını geliştirmek
 • Bağımlılıklara yol açan risk faktörlerine yönelik önleme faaliyetlerine destek olmak.
 • Çalışanların fiziki ve psikolojik sağlığını ön planda tutarak, iş-yaşam dengesine katkıda bulunmak.
 • Sağlıklı çalışma yaklaşımını kurumlar aracılığıyla Türkiye'ye kazandırmak.
 • Sağlıklı ve mutlu bir topluma katkıda bulunmak.

İYİ Nasıl Bir Model Oldu?

Bir farkındalık projesi olarak başlayan İYİ (İş Yaşamını İyileştirme), Yeşilay ve Türkiye Kalite Derneği işbirliğiyle kurum ve kuruluşların iş yaşamını İyileştirme çerçevesinde hangi konuları nasıl ele alacağı, uygulayacağı ve uygulamaların nasıl değerlendirileceği yönünde sistematik bir yaklaşım ortaya koyan "İYİ Modeli" olarak düzenlenmiştir. 

İYİ Modeli kuruluşların "sağlıklı ve mutlu iş yeri olmaları" yönünde yapılanmış ve özünde "Bağımlılıkla Sürdürülebilir Mücadele", "Çalışanlar, İş Yeri ve Toplum İçin Değer Katma", "Sürdürülebilir İş-Yaşam Dengesi Sağlama" ve "Çalışanlar İçin İş Sağlığı Yeteneklerini Geliştirme" temalarını barındıran, iş yaşamını İyileştirmeye yönelik bir kalite geliştirme aracıdır. Kuruluşlar, İYİ Modelini uygulamaya başlayarak "İYİ programına" katılırlar ve model çerçevesinde iyileştirme çalışmalarını hayata geçirirler. Böylelikle hem iş verimliliğini hem de çalışan bağlılığını üst seviyelere taşıma şansını yakalar ve toplumsal sosyal sorumluluğa katkı sağlamış olurlar.

İYİ Modeli Nedir?

İYİ Modeli Nedir?

İYİ Modeli sağlıklı ve mutlu bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi için kuruluşlara yol gösterici bir rehberdir. Bu rehber kuruluşlara iş yaşamını iyileştirme çerçevesinde hangi konuları nasıl ele alacağı, uygulayacağı ve uygulamaların nasıl değerlendirileceği yönünde bir sistematik sunar.

Kuruluşlar İYİ Modeli temalarını odaklarına alarak, İYİ Modeli merkezi kriterleri çerçevesinde "sağlıklı ve mutlu iş yeri" çalışmalarını uygulamaya alırlar. Bu uygulamalar, modelin "İYİ tespit" yöntemi ile değerlendirilerek, çıkan sonuçlar çerçevesinde kuruluşlar İYİ Programı aşamalarında bir üst yolculuğa devam ederler.

İYİ Modeli Temaları

Sağlıklı ve mutlu iş yeri için İYİ Modeli, modelin ana amaçları olan aşağıdaki konulara yönelik temalar üzerine kurulmuştur. Bu temalar aynı zamanda İYİ'nin özünü oluşturur.

Bağımlılıkla Sürdülebilir Mücadele

İYİ'de mükemmel kuruluşlar, çalışanları için alkol, sigara, tütün, kumar ve teknoloji vb. konularda bağımlılık oluşturacak ortam ve iklimin oluşmamasını güvenceye alır.

Çalışanlar, İş Yeri ve Toplum İçin Değer Katma

İYİ'de mükemmel kuruluşlar, çalışan memnuniyeti ve motivasyonu en üst seviye tutacak, iş verimliliğini sürekli kılacak ve topluma fayda sunacağı yaklaşımları geliştirerek; çalışanlar, iş yeri ve toplum için değer katma zincirini güvence altına alır.

Sürdürülebilir İş Yaşamı Dengesi Sağlama

İYİ’de mükemmel kuruluşlar, çalışma bağımlılığı konusunda gereken özeni göstererek bu konuda çalışanların olumsuz yönde etkilenmemelerini güvenceye alır.

Çalışanlar İçin İş Sağlığı Yeteneklerini Geliştirme

İYİ’de mükemmel kuruluşlar, hizmet verdiği sektöre yönelik kanun, yönetmelik veya tüzüklerle tanımlanmış beklentilerin ötesine geçerek çalışan ve iş verimliliğinin artırılmasında sürdürülebilir sonuçlar elde eder.

İYİ Modeli Merkezi

Sağlıklı ve Mutlu İş Yeri için yaklaşımlar geliştirme ve sonuçlar üretmenin anahtarıdır.

YAKLAŞIMLAR

Kuruluşların;
İYİ 
Stratejisi/Politikası: Sağlıklı ve mutlu iş yeri olmaları yolunda kuruluş çalışmalarına açık bir hedef ve yön gösterecek yaklaşımlarıdır.

İYİ Liderliği: Sağlıklı ve mutlu iş yeri yolculuğunda kuruluş çalışmalarını sürdürmede ve hedeflenen sonuçlara ulaşmada ortaya koyduğu yön gösterici yaklaşımlarıdır.

Çalışanların İYİ Yönetimi: İYİ Stratejisi/Politikası çerçevesinde çalışanlara yönelik uygulamalar geliştirdiği ve sürdürdüğü yaklaşımlarıdır.

İYİ Çalışma Ortamı: İYİ Stratejisi/Politikası çerçevesinde İş Yerine yönelik uygulamalar geliştirdiği ve sürdürdüğü yaklaşımlarıdır.

SONUÇLAR

Kuruluşlar yaklaşımlarından yola çıkarak hedeflerini Sağlıklı ve Mutlu Çalışanlar, İş Yeri ve Toplum boyutunda belirleyerek İYİ'de sürekli gelişimlerini yönetirler.

İYİ Tespit

Sağlıklı ve mutlu iş yeri yaklaşımları ve sonuçları için bir ölçüm aracıdır.

Bu ölçüm aracı, yaklaşımlar ve sonuçlar için hazırlanmış olan soru listeleri üzerinden, aşağıda yer alan çevrimle tüm boyutları çerçevesinde değerlendirilir.

Yaklaşımları Planlama: Kuruluş "Sağlıklı ve mutlu işyeri için İYİ Modeli temaları" doğrultusunda oluşturacağı politikaya uygun olarak ulaşmak istediği yaklaşımları ve bu yaklaşımlara yönelik sonuçları belirler.

Yaklaşımları Uygulama: Planladığı yaklaşımları ve sonuçları, ilgili tüm alanlarda hayata geçirir ve sürekliliğini güvenceye alır.

Sonuçları Ölçme: Uygulamaya aldığı yaklaşımların etkilerini ve sonuçlarını ölçer.

Sonuçları İyileştirme: Elde ettiği sonuçları, beklediği sonuçlarla karşılaştırarak, beklentinin ne ölçüde karşılandığını ve olası sapmaların nedenlerini anlayarak gereken iyileştirmeleri planlar ve hayata geçirir.

İYİ Programı

İYİ Programı

Sağlık ve mutlu iş yeri olma yolculuğunda İYİ Modelini uygulayan kuruluşların değerlendirildiği ve İYİ'ye giden yolda tanındığı, takdir edildiği ve ödüllendirildiği yapıdır.

İYİ Programı Temel Gereklilikleri Nelerdir?

 • En az 20 çalışanı olması ve bu yapıyı temsil edebilecek imza yetkili 1 beyaz yaka çalışanı olması,
 • Yeşilay'ın faaliyet gösterdiği bağımlılıkla mücadele alanlarından herhangi birinden ürün ya da hizmet sunumu vermiyor olması,
 • İYİ Modelini uygulayacak kuruluşlardan öncelikle, Modelin kapsamı ile ülkemizde uyum sağlaması gereken ilgili kanunlar çerçevesinde beklentileri yerine getirmiş olması gerekmektedir.

İYİ Programı Aşamaları

İYİ Programına Katılım

Türkiye'deki işletmeler, KOBİ, kamu, sivil toplum kuruluşlar ve diğer kurumlar dâhil olmak üzere sektör ve kurum yapısı farkı gözetmeksizin İYİ Programı temel gerekliliklerini ve ilkelerini karşılamayı taahhüt eden tüm kuruluşlara açıktır.

İYİ Programı temel kriterlerini karşılıyorsanız başvuru formunu doldurup, formun ıslak imzalı formatını e-mail yoluyla iyiprogrami@yesilay.org.tr adresine ve orijinal dokümanını posta ile kapalı zarf içerisinde "Sepetçiler Kasrı, Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu, PK: 34110, Fatih / İstanbul" adresine İYİ Programı Proje Uzmanı dikkatine gönderiniz.

BAŞVURU FORMUKATILIM SÜRECİ

Haberler Tüm Haberler

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu Amaçları

Sağlıklı Çalışma Platformu Danışma Kurulu platforma üye kuruluşlar için yol gösterici ve bu alanda gelişimlerine katkı sunacak tavsiye kararlar almakla görevlidir. Danışma Kurulu Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda mukim bulunan Yeşilay'dır.

Amaçları

 • Platforma danışmanlık ve destek sunar.
 • Sağlıklı Çalışma Platformu'nun stratejik planlama sürecine destek verir ve hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olur.
 • Çalışan sağlığı ve mutluluğunu önceleyerek üye kuruluşlara yol gösterir.
 • Kamu ve özel sektörün çalışan sağlığı ve mutluluğu konusunda birlikte hareket etmelerini sağlayarak işbirliği geliştirmelerine destek sunar ve danışmanlık yapar.
 • Platformun, gerek ulusal gerekse uluslararası arenada özel ve kamu sektörünün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli iyileştirme yöntemiyle geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Sağlıklı Çalışma Platformu'nun toplum ve devlet nezdinde olumlu imaj oluşturulmasına katkı sağlar.
 • Sağlıklı ve mutlu iş yeri modelinin tüm doküman ve içeriklerinin geliştirilmesini sağlar.

İletişim

Sepetçiler Kasrı - Kennedy Cad. No: 3 Sarayburnu, PK:34110, Fatih / İSTANBUL
T: +90 212 527 16 83 F: +90 0212 522 84 63 E: iyiprogrami@yesilay.org.tr

İletişim Formu

Lütfen bekleyiniz.. E-posta adresi hatalı. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz.